Общи условия - Esthederm

“Специални летни предложения” важи от 01.06.2024 до 31.08.2024 или до изчерпване на количествата, само в esthederm.bg, без да се комбинира с други намаления.

Общи условия

Oбщи условия


I. Дефиниции

Общите условия използват по-долу изброените термини, които се употребяват в следния смисъл:

НАОС България
означава НАОС България ЕООД, ЕИК 175406222 и със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Дякон Игнатий 2, ет. 4. НАОС България е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност;


Продукт
означава обявен за продажба на Интернет страницата козметичен продукт, включително, но не само с марка Естедерм;


Интернет страницата
означава интернет страница, намираща се на адрес www.esthederm.bg, на която НАОС България предлага на Купувачите Продукти за продажба ;


Купувач
означава всяко физическо лице по смисъла на § 13, т. 1 от Закона за защита на потребителите;


Поръчка
означава отправено от Купувача до НАОС България волеизявление за сключване на договор за продажба за избран от Купувача Продукт, което съдържа информация относно вида, характеристиките, количеството, цената на Продукта, адреса, условията за доставка и др.;


Потребителско име
oзначава отличително име, избрано от Купувач при регистрация, което той използва за идентификация при Поръчка на Продукти през Интернет страницата;


Парола
означава уникален код от писмени знаци, посочен от Купувача при регистрация, който той използва за идентификация при Поръчка на Продукти през Интернет страницата;


Съдържание на Интернет страницата
означава видеото, музиката, звуците, софтуерът, текстовете, графиките, художествените оформления, илюстрациите, имената, логата, марките и друго съдържание на Интернет страницата, както и самата Интернет страница.


II. Предмет

1. Настоящите Общи условия („Общи условия”) уреждат отношенията между НАОС България и Купувач, свързани с посещението на Интернет страницата, Поръчката, сключването на договор за продажба и доставката на Продукти.

III. Регистрация на Купувач. Приемане на Общите условия и сключване на договор

Регистрация на Купувач

2. За да бъдат поръчани Продукти от Интернет страницата, Купувачът задължително трябва първо да се регистрира със свои Потребителско име и Парола на Интернет страницата.

3. Потребителско име и Парола се избират и попълват от Купувача при изготвянето на съответната електронна заявка за регистрация на Интернет страницата.

4. Първоначално попълнените Потребителско име и Парола, могат впоследствие да бъдат променяни от Купувача.

5. При попълване на заявката за регистрация Купувачът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си, както и другите данни, изискуеми от електронната форма на Интернет страницата.

6. Купувач може да се регистрира само ако е навършил 18 години.

7. Купувачът декларира, че данните, които са предоставени в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни, а при промяна на последните, ще бъдат актуализирани в 7-дневен срок.

8. При попълване на електронна форма за регистрация Купувачът посочва действителна и активна електронна поща.

9. Първоначално посочената електронна поща може да бъде променяна от Купувача, като за актуална се счита последно въведената.

Приемане на Общите условия и сключване на договор

10. Приемането на Общите условия при извършването на всяка отделна Поръчка е необходимо условие за завършване и подаване на валидна Поръчка до НАОС България през Интернет страницата. Купувач не може да извърши Поръчка през Интернет страницата, без преди това да е приел Общите условия, приложими към датата на съответната Поръчка.

11. След избора на Продукт от продуктовата гама на Интернет страницата и попълването от Купувача на изисканите данни, Купувачът следва да изрази съгласие с Общите условия. чрез отбелязване в полето “Съгласен съм с Общите условия” и натискане на виртуалния бутон “Продължи”, с което Купувачът извършва и електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, декларира, че е запознат с Общите условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Същевременно с тези свои действия Купувачът прави Поръчка и отправя предложение до НАОС България за сключване на договор за продажба за избрания/ите Продукт/и за цената, посочена на Интернет страницата.

12. НАОС България изпраща до електронната поща на Купувача изрично изявление, с което потвърждава наличието на поръчания Продукт и готовността за изпращането му до Купувача на посочения адрес. С получаването от Купувача на потвърдително изявление от НАОС България се сключва договор за продажба с параметрите на конкретната потвърдена Поръчка, направена от Купувача. За избягването на всякакви съмнения, договорът не се счита сключен, без изричното потвърдително изявление от НАОС България във връзка със съответната конкретна Поръчка.

13. С приемането на настоящите Общи условия Купувачът се съгласява комуникацията с него да бъде осъществявана чрез предоставената от него електронна поща.

14. Договорът се сключва на български език.

IV. Цена и начин на плащане

Заплащане на цената

15. Цената на поръчаните Продукти се заплаща чрез използването и при условията на услугите на Ипей АД, ЕИК 131409398, за които Купувачът бива информиран при изготвянето на Поръчката.

ДДС

16. Цените на Продуктите, които са обявени на Интернет страницата, включват дължимия данък върху добавената стойност.

V. Доставка

17. Доставката се извършва до Купувача или до посочено от него трето лице за контакт на адреса, предоставен от Купувача при попълването на Поръчката.

18. Доставка се извършва единствено на територията на Република България.

19. Доставката на Продуктите се извършва чрез куриерска фирма Спиди АД, ЕИК 131371780.

20. Цената за доставка на поръчан/и Продукт/и е в размер на BGN 5 (пет лева) и се начислява автоматично към цената на Продуктите, генерирана при извършването на Поръчката.

21. Купувачът не дължи заплащането на доставка на Продукти на стойност над BGN 60 (шестдесет лева).

22. Доставката се извършва в срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на потвърждаване на Поръчката. Купувачът бива своевременно уведомен в случай на забавяне от страна на НАОС България преди предаването на Продукта на куриерската фирма.

23. Купувачът е длъжен при доставянето на Продуктите да ги огледа внимателно за външни видими дефекти или недостатъци, настъпили по време на доставката, като при установяването на такива да подпише протокол за щети в присъствието на куриера.

24. В случай че външните видими дефекти или недостатъци не бъдат описани в протокол в присъствието на куриера се счита, че Продуктът е приет от Купувача без външни видими дефекти или недостатъци или че при наличието на такива, те са станали известни на Купувача и се счита, че той приема и одобрява Продукта с тях, без право впоследствие да претендира такива.

25. НАОС България не носи никаква отговорност, ако Продуктът не може да бъде доставен поради това, че Купувачът е посочил неверни, непълни или несъществуващи адрес, телефон, лице за контакти.

VI. Законова гаранция

26. Всички Продукти, предлагани от НАОС България, са със законова гаранция за съответствие на доставения Продукт с поръчаното по сключения договор за продажба с Купувача.

27. Правата на Купувача във връзка със законовата гаранция за съответствие са уредени в Раздел II на Глава 5 от Закона за защита на потребителите.

VII. Право на отказ от сключен договор. Изключение от правото на отказ

Право на отказ

28. До подготовката на Продукта за изпращане или до доставката му до посочения от Купувача адрес Купувачът може да се откаже от направената Поръчка, като се свърже с НАОС България на предоставените телефони за контакт или направи изрично изявление за отказ, изпратено до електронната поща на НАОС България, като ясно и пълно идентифицира съответната Поръчка, от която се отказва.

29. Купувачът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор във връзка с направената Поръчка на Продукт в срок от 14 (четиринадесет) дни от приемането на Продукта от страна на Купувача или от трето лице, различно от доставчика и посочено от Купувача; или

а. когато Купувачът е поръчал много Продукти с една Поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която Купувачът или трето лице, различно от доставчика и посочено от Купувача, приеме последния Продукт;

б. при доставка на Продукт, който се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която Купувачът или трето лице, различно от доставчика и посочено от Купувача, приеме последната партида или част.

30. Отказът се прави чрез изпращане на недвусмислено уведомление до НАОС България по електронната поща, за чието получаване НАОС България информира Купувача.

31. стандартния формуляр за упражняване правото на откастандартния формуляр за упражняване правото на откаСтандартният формуляр за упражняване правото на отказ от сключения договор за продажба трябва да съдържа следната информация:

До

НАОС България ЕООД с ЕИК 175406222
седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Дякон Игнатий 2, ет. 4
тел. номер (02/439 3939)


С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните Продукти

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Поръчано на*/Получено на* ……………………………………………………………………………………..

Име на Купувача……………………………………………………………………………………………………..

Адрес на Купувача………………………………………………………………………………………………….

Подпис на Купувача………………………………………………………………………………………………

(само в случай че настоящият формуляр е на хартия)

Дата …………………..


* Ненужното се зачертава.“

32. В случай че Купувачът упражни правото си на отказ от сключения договор, НАОС България възстановява всички суми, получени от Купувача, включително разходите за доставка.

33. Ако Купувачът упражни правото си на отказ, същият е длъжен да изпрати обратно поръчаните Продукти на НАОС Българя не по-късно от 14 (четиринадесет) дни от съобщението съобщенза отказ от сключения договор. Разходите по изпращането са за сметка на Купувача.

34. В случай че Купувачът е упражнил правото си на отказ от договора, НАОС България възстановява възстановява сумата по стойността на поръчаните Продукти, чрез платежното средство, ползвано за плащане на Поръчката, в 14 (четиринадесет)-дневен срок от съобщението за отказ от сключения договор.

35. НАОС България има право да отложи възстановяването на плащанията, направени от КупувачаКупувача по отказания сключен договор, докато не получи Продуктите или докато Купувачът не представи доказателство, че е изпратил Продуктите обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

Изключение от правото на отказ

36. Правото на отказ от сключен договор не се прилага за договори за продажба на запечатани Продукти, които са разпечатани след доставката им, тоест нарушена е целостта на опаковката им, и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.

VIII. Защита на личните данни

37. НАОС България е регистрирано като администратор на лични данни под идентификационен номер 269255.

38. НАОС България има право да събира и използва информацията за регистрираните КупувачиКупувачи, която всеки Купувач доброволно въвежда, използва или предоставя във връзка с регистрацията си на Интернет страницата.

39. С приемането на Общите условия Купувачът изразява съгласие предоставената от него информация, съдържаща включително, но не само, лични данни, да бъде събирана, обработвана и използвана от НАОС България по предвидения в настоящия раздел ред.

40. НАОС България полага дължимата грижа и отговаря за защитата на предоставените му по повод регистрацията на Купувача лични данни в съответствие с Закона за защита на личните данни освен в случаите, когато Купувачът е направил достъпни тези данни за трети лица, както и в случаите на непреодолима сила или случайно събитие.

41. ПредоставенитеПредоставените от Купувача данни се използват за:

а. целите на поръчване на Продукти чрез Интернет страницата, сключване на договор за продажба на Продукти и тяхната доставка до Купувача;

б. изпращане на електронния бюлетин на НАОС България по електронната поща на Купувача;

в. уведомяване за организиране на томболи, запитвания, статистики и др.

42. Събраните лични данни, необходими за извършването на доставката на поръчаните Продукти, се предоставят на куриерска фирма Спиди АД, ЕИК 131371780, за целите на осъществяването на доставката на Продуктите до Купувача;

43. В случай че Купувач откаже да предостави изисканите лични данни при попълване на информацията, необходима за регистрация, няма да бъде осъществена регистрацията на Интернет страницата и Купувачът няма право да поръчва Продукти.

44. Всеки регистриран на Интернет страницата Купувач има право на свободен достъп до предоставените лични данни, както и правото свободно да променя предоставената при регистрацията информация, доколкото след промяната информацията е действителна и съответства на истината.

45. С приемането на настоящите Общи условия Купувачът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Купувачът има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до НАОС България на посочените за контакти адрес или електронна поща.

46. Купувачът има право да бъде уведомен от НАОС България, преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг. Купувачът има право да възрази срещу разкриването на личните му данни на трети лица, както и срещу използването на личните му данни от името на трети лица за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до НАОС България на посочените за контакти адрес или електронна поща.

47. НАОС България съхранява на своя сървър IP адреса на Купувача, както и всяка друга информацияинформация, необходима за идентифициране на Купувача и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор.

48. ПредоставянетоПредоставянето на лични данни от НАОС България на трети лица се извършва по реда, предвиден в действащото законодателство.

IX. Права върху обекти на интелектуална собственост

49. Съдържанието на Интернет страницата, както и съдържание, което е притежание или се контролира от трети лица и е отстъпено за използване на НАОС България, е обект на авторско право на интелектуална собственост и/или друг вид право на собственост. Всички отделни статии, сведения и други елементи, които са съставна част на Интернет страницата, също може да са обект на право на интелектуална собственост.

50. Забранява се използването на всякакви обекти на интелектуална собственост на НАОС БългарияБ и/или на трети лица, отстъпили такива права на НАОС България, без изрично предварително писмено съгласие на НАОС България и/или тези трети лица.

51. Купувачът използва Съдържанието на Интернет страницата с оглед лични нужди всъответствие съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя или разпространява публично Съдържанието на Интернет страницата, станало му достъпно при използването на Интернет страницата.

X. Данни за контакт

52. Данните за контакт с НАОС България са следните:

Телефонен номер:
02/439 3939
Електронна поща:
office@bioderma-bg.com
Интернет страница:
esthederm.bg

XI. Извънсъдебно разрешаване на спорове

53. Купувач, който има претенция към Наос България във връзка със сключен договор за продажба на Продукт, има правото да инициира извънсъдебно помирително производство чрез някой от следните способи:

1. Купувачът има право да се обърне към общите помирителни комисии към Комисията за защита на потребителите. Подробна информация за общите помирителни комисии е налична на интернет сайта на Комисията за защита на потребителите: http://www.kzp.bg

2. Купувачите, също така, имат и правото да използват платформата за онлайн за разрешаване на спорове, достъпна на следната интернет страница: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show


XII. Други разпоредби

54. НАОС България публикува Общите условия на адрес: www.esthederm.bg.

55. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни и/или допълвани от НАОС България, по всяко време. Изменените Общи условия се публикуват на Интернет страницата.

56. Писмената форма на приемането на настоящите Общи условия от Купувача се смята за спазена, доколкото е изпълнена предвидената процедура и изявлението е записано технически по начин, позволяващ неговото възпроизвеждане.

57. В случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на Общите условия като цяло или на други клаузи или техни части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона.

58. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.